t test dependent: หลักการและการใช้งาน

การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นแกนหลักของกระบวนการวิจัยและการตัดสินใจ และเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในชุดเครื่องมือทางสถิติก็คือการทดสอบที ในบทความนี้ เราจะเจาะลึก t test dependent: หลักการและการใช้งาน เพื่อเปิดเผยความแตกต่างและการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

หลักการ t test dependent

t test dependent หรือที่เรียกว่า paired sample t-test เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 2 ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน การทดสอบนี้ใช้เมื่อวัดผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันสองครั้ง เช่น ก่อนและหลังการรักษา หรือในการศึกษาการออกแบบแบบไขว้

หลักการของ t test dependent คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดเพื่อดูว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

 • สมมติฐานว่าง (H0) : ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดเท่ากัน
 • สมมติฐานทางเลือก (H1) : ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดไม่เท่ากัน

หากเราต้องการทดสอบสมมติฐานว่างว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดเท่ากัน เราจะใช้ t test dependent เพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่

การหาค่าสถิติ

ค่าสถิติที่ใช้ใน t test dependent คือ t-value ซึ่งคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

t = (x̄1 - x̄2) / (s̄√(n))

โดยที่

 • x̄1 และ x̄2 คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่ 1 และชุดที่ 2
 • s̄ คือความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองชุด
 • n คือจำนวนตัวอย่าง

การตีความผล

ค่า t-value จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่า t-critical ที่กำหนดไว้ตามระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ หากค่า t-value มากกว่าค่า t-critical เราจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง และสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดไม่เท่ากัน

การใช้งาน t test dependent

t test dependent สามารถใช้ได้ในงานวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้

 • การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรม เช่น หากเราต้องการทดสอบว่าโปรแกรมฝึกอบรมใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคะแนนสอบของนักเรียนหรือไม่ เราสามารถใช้ t test dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม
 • การศึกษาผลของการรักษาโรค เช่น หากเราต้องการทดสอบว่ายาตัวใหม่มีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตหรือไม่ เราสามารถใช้ t test dependent เพื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว เช่น หากเราต้องการทดสอบว่าระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่ เราสามารถใช้ t test dependent เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มีระดับความเครียดสูงและระดับความเครียดต่ำ

ข้อควรระวัง

t test dependent มีข้อควรระวังบางประการดังนี้

 • ข้อมูลทั้งสองชุดต้องมาจากผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกัน
 • ข้อมูลทั้งสองชุดต้องเป็นไปตามสมมติฐานการแจกแจงปกติ
 • ข้อมูลทั้งสองชุดต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน

หากข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานเหล่านี้ อาจต้องใช้วิธีการทดสอบทางสถิติอื่นแทน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1

สมมติว่าเราต้องการทดสอบว่าโปรแกรมฝึกอบรมใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคะแนนสอบของนักเรียนหรือไม่ เราจึงวัดคะแนนสอบของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม

หากค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เราจะสรุปได้ว่าโปรแกรมฝึกอบรมใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคะแนนสอบของนักเรียน

ตัวอย่างที่ 2

สมมติว่าเราต้องการทดสอบว่าระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่ เราจึงวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มีระดับความเครียดสูงและระดับความเครียดต่ำ

หากค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพนักงานที่มีระดับความเครียดสูงและระดับความเครียดต่ำ เราจะสรุปได้ว่าระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวอย่างที่ 3

สมมติว่าเราต้องการทดสอบว่าระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่ เราจึงวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มีระดับความเครียดสูงและระดับความเครียดต่ำ

หากค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพนักงานที่มีระดับความเครียดสูงและระดับความเครียดต่ำ เราจะสรุปได้ว่าระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวอย่างที่ 4

สมมติว่าเราต้องการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงหรือไม่ เราจึงวัดประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ก่อนและหลังติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่

หากค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงหลังติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เราจะสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการใช้งาน t test dependent t test dependent สามารถใช้ได้ในงานวิจัยด้านต่างๆ อีกมากมาย โดยขึ้นอยู่กับคำถามวิจัยที่ต้องการตอบ

สรุป

t test dependent: หลักการและการใช้งาน เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดในกลุ่มเดียวกัน หากข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น t test dependent สามารถใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดเท่ากันหรือไม่