คลังเก็บป้ายกำกับ: ทฤษฎีการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน

การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก การตัดสินใจที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายของผู้ตัดสินใจ ข้อมูลที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น บทความนี้แนะนำ ทฤษฎีการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน ซึ่งทฤษฎีการตัดสินใจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยหลักคณิตศาสตร์และสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้ว ซึ่งทฤษฎีการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Decision Making under Certainty)

ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน หมายถึง การตัดสินใจที่ทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อของจากร้านที่มีราคาป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจน การตัดสินใจประเภทนี้สามารถตัดสินได้ง่ายโดยการพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละทางเลือก โดยเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่างการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน

 • การตัดสินใจเลือกซื้อของจากร้านที่มีราคาป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจน เช่น สมมติว่าคุณต้องการซื้อเสื้อยืดจากร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ทางร้านมีเสื้อยืดให้เลือก 2 แบบ ราคา 100 บาท และ 200 บาท โดยคุณทราบคุณภาพของเสื้อยืดทั้งสองแบบเป็นอย่างดีแล้วว่าเท่ากัน คุณควรเลือกซื้อเสื้อยืดราคา 100 บาท เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า
 • การตัดสินใจเลือกทางเดินที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น สมมติว่าคุณกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง คุณมีทางเดินให้เลือก 2 ทาง ทางหนึ่งสั้นกว่าอีกทาง 100 เมตร คุณควรเลือกทางเดินที่สั้นกว่าเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า
 • การตัดสินใจเลือกวิชาที่จะเรียนต่อ เช่น สมมติว่าคุณกำลังตัดสินใจเลือกวิชาที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย คุณมีวิชาให้เลือก 3 วิชา วิชาแรกเป็นวิชาที่คุณชอบและถนัด แต่มีเนื้อหายาก วิชาที่สองเป็นวิชาที่คุณไม่ชอบแต่มีเนื้อหาง่าย วิชาที่สามเป็นวิชาที่คุณชอบแต่ไม่ถนัดแต่มีเนื้อหาปานกลาง คุณควรเลือกวิชาที่สองหรือสาม เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า

โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนจะง่ายกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ตัดสินใจสามารถทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ

2. ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (Decision Making under Uncertainty)

ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หมายถึง การตัดสินใจที่ไม่ทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยง การตัดสินใจประเภทนี้มีความซับซ้อนมากกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน เนื่องจากผู้ตัดสินใจต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของผลลัพธ์แต่ละประการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

เกณฑ์การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

เกณฑ์การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมีหลายประเภท ตัวอย่างเกณฑ์การตัดสินใจที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

 • เกณฑ์การคาดหวังค่าตอบแทนสูงสุด (Expected Value) คือ การเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของผลลัพธ์แต่ละประการ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันต่ำแต่มีผลประโยชน์สูง
 • เกณฑ์ค่าเสียโอกาสต่ำสุด (Minimax Regret) คือ การเลือกทางเลือกที่ทำให้ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด โดยค่าเสียโอกาสคือผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดที่สูญเสียไปจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่มีราคาแพงแต่อยู่ในทำเลที่ดี
 • เกณฑ์ค่าเสียโอกาสเฉลี่ยต่ำสุด (Minimax Average Regret) คือ การเลือกทางเลือกที่ทำให้ค่าเสียโอกาสเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยค่าเสียโอกาสเฉลี่ยคือผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดที่สูญเสียไปจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเฉลี่ยกับจำนวนสภาวการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนต่ำ

ตัวอย่างการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น

 • การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยง เช่น สมมติว่าคุณกำลังตัดสินใจลงทุนในหุ้น 2 บริษัท บริษัทแรกมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูง แต่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน บริษัทที่สองมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนต่ำ แต่มีความเสี่ยงต่ำเช่นกัน คุณควรเลือกลงทุนในบริษัทที่สอง เพราะทำให้ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด
 • การตัดสินใจทำประกันชีวิต เช่น สมมติว่าคุณกำลังตัดสินใจทำประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเสนอเบี้ยประกันต่ำแต่ผลประโยชน์ต่ำ บริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่งเสนอเบี้ยประกันสูงแต่ผลประโยชน์สูง คุณควรเลือกทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก เพราะทำให้ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด
 • การตัดสินใจเลือกคู่ครอง เช่น สมมติว่าคุณกำลังตัดสินใจเลือกคู่ครอง คุณมีตัวเลือกให้เลือก 3 คน คนแรกเป็นคนที่คุณชอบมากแต่มีนิสัยที่เอาแต่ใจ คนที่สองเป็นคนที่คุณชอบปานกลางแต่นิสัยที่เข้ากับคุณได้ดีกว่า คนที่สามเป็นคนที่คุณชอบน้อยแต่มีนิสัยที่ดีมาก คุณควรเลือกคนที่สอง เพราะทำให้ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจะยากกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน เนื่องจากผู้ตัดสินใจไม่สามารถทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

เกณฑ์การตัดสินใจ

เกณฑ์การตัดสินใจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก โดยเกณฑ์การตัดสินใจแต่ละประเภทจะมีหลักการที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเกณฑ์การตัดสินใจที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

 • เกณฑ์การคาดหวังค่าตอบแทนสูงสุด (Expected Value) คือ การเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยคำนึงถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของผลลัพธ์แต่ละประการ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันต่ำแต่มีผลประโยชน์สูง
 • เกณฑ์ค่าเสียโอกาสต่ำสุด (Minimax Regret) คือ การเลือกทางเลือกที่ทำให้ค่าเสียโอกาสต่ำที่สุด โดยค่าเสียโอกาสคือผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดที่สูญเสียไปจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่มีราคาแพงแต่อยู่ในทำเลที่ดี
 • เกณฑ์ค่าเสียโอกาสเฉลี่ยต่ำสุด (Minimax Average Regret) คือ การเลือกทางเลือกที่ทำให้ค่าเสียโอกาสเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยค่าเสียโอกาสเฉลี่ยคือผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดที่สูญเสียไปจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเฉลี่ยกับจำนวนสภาวการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนต่ำ

ตัวอย่างการตัดสินใจ

ตัวอย่างการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน เช่น

 • การตัดสินใจเลือกซื้อของจากร้านที่มีราคาป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจน
 • การตัดสินใจเลือกทางเดินที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
 • การตัดสินใจเลือกวิชาที่จะเรียนต่อ

ตัวอย่างการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น

 • การตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยง
 • การตัดสินใจทำประกันชีวิต
 • การตัดสินใจเลือกคู่ครอง

ทฤษฎีการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่ดีนั้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสินใจที่ทุกคนควรรู้

การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกเรียนต่อ การเลือกงาน การเลือกซื้อสินค้า หรือการตัดสินใจในระดับองค์กร เช่น การตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจทำการตลาด การตัดสินใจกลยุทธ์การผลิต เป็นต้น บทความนี้แนะนำ ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสินใจที่ทุกคนควรรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเลือกและผลลัพธ์ของทางเลือกเหล่านั้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสินใจที่ทุกคนควรรู้ มีดังนี้

1. ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ทฤษฎีการตัดสินใจช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยช่วยให้เราพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ต้นทุน ผลตอบแทน เป็นต้น ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การตัดสินใจเลือกเรียนต่อ หากเราใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ เราจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ความสามารถ ค่าใช้จ่าย โอกาสในการทำงาน เป็นต้น เพื่อเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

โดยขั้นตอนการพิจารณาทางเลือกต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ มีดังนี้

 • ระบุปัญหาและเป้าหมาย

ขั้นตอนแรกคือ เราต้องระบุปัญหาและเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขหรือบรรลุ เช่น ต้องการเลือกเรียนต่อสาขาวิชาใด ต้องการเลือกทำงานในตำแหน่งใด เป็นต้น

 • รวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนต่อมาคือ เราต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและเป้าหมาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ เป็นต้น

 • ระบุทางเลือก

ขั้นตอนต่อมาคือ เราต้องระบุทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น ทางเลือกในการเลือกเรียนต่อสาขาวิชาต่างๆ ทางเลือกในการเลือกทำงานในตำแหน่งต่างๆ เป็นต้น

 • ประเมินทางเลือก

ขั้นตอนสุดท้ายคือ เราต้องประเมินทางเลือกต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ต้นทุน ผลตอบแทน เป็นต้น หากเราพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ตารางผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของทางเลือกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือใช้กราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลลัพธ์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อทุกคน โดยช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

2. ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

ทฤษฎีการตัดสินใจช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น ตารางผลตอบแทน กราฟ โมเดล เป็นต้น ช่วยให้เราสามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การตัดสินใจทำการตลาด หากเราใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ เราจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ เป้าหมาย คู่แข่ง เป็นต้น เพื่อเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ เช่น

 • ผู้บริหารบริษัทกำลังตัดสินใจทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ผู้บริหารสามารถใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำการตลาดผ่านสื่อออฟไลน์ เป็นต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ เป้าหมาย คู่แข่ง เป็นต้น ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการแข่งขัน
 • ผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจลงทุน ผู้ประกอบการสามารถใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุน เป็นต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ผลตอบแทน เป็นต้น ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างรวดเร็วและทันต่อโอกาส

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อทุกคน โดยช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

3. ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทฤษฎีการตัดสินใจช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยช่วยให้เราสามารถเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตนเองหรือองค์กร ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การตัดสินใจลงทุน หากเราใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ เราจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ผลตอบแทน เป็นต้น เพื่อเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น

 • ผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจลงทุน ผู้ประกอบการสามารถใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุน เป็นต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ผลตอบแทน เป็นต้น ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารบริษัทที่กำลังตัดสินใจทำการตลาด ผู้บริหารสามารถใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำการตลาดผ่านสื่อออฟไลน์ เป็นต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ เป้าหมาย คู่แข่ง เป็นต้น ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อทุกคน โดยช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

ดังนั้น จึงควรศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์และเชิงปัจเจกนิยม

ทฤษฎีการตัดสินใจ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ทางเลือก ผลลัพธ์ และความเสี่ยง บทความนี้จะศึกษา การเปรียบเทียบทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์และเชิงปัจเจกนิยม โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian Decision Theory) และทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม (Individualistic Decision Theory)

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีที่ถือว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประโยชน์สูงสุดในที่นี้หมายถึงผลรวมของประโยชน์ที่ได้รับจากทุกทางเลือก ประโยชน์ที่ได้รับจากแต่ละทางเลือกนั้นสามารถวัดได้จากอรรถประโยชน์ (Utility) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือความพอใจที่ได้รับจากทางเลือกนั้น

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์มีสมมติฐานที่สำคัญสองประการ ได้แก่

1. สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจน (Clear Preferences) 

สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจน (Clear Preferences) เป็นสมมติฐานที่ใช้ในทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ ซึ่งถือว่าบุคคลมีลำดับความชอบที่ชัดเจนสำหรับทางเลือกต่างๆ โดยสามารถเปรียบเทียบความชอบระหว่างทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

สมมติฐานนี้ถูกตั้งขึ้นโดย Jeremy Bentham นักปรัชญาชาวอังกฤษ โดย Bentham เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความสุขและความพึงพอใจ และหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานและความไม่พอใจ ดังนั้น การตัดสินใจที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจนเป็นสมมติฐานที่สำคัญของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ เนื่องจากสมมติฐานนี้ทำให้สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นปริมาณ โดยสามารถวัดประโยชน์ที่ได้รับจากแต่ละทางเลือกได้จากอรรถประโยชน์ (Utility) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือความพอใจที่ได้รับจากทางเลือกนั้น

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจนอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเสมอไป เนื่องจากความชอบของบุคคลนั้นอาจไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถวัดได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าชอบอาหารไทยหรืออาหารจีนมากกว่ากัน หรือบุคคลอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรซื้อรถยนต์คันไหนดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจนอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้แก่

 • การตัดสินใจรับประทานอาหาร บางครั้งบุคคลอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าชอบอาหารไทยหรืออาหารจีนมากกว่ากัน เนื่องจากทั้งสองอย่างมีความอร่อยและน่ารับประทานพอๆ กัน
 • การตัดสินใจซื้อรถยนต์ บางครั้งบุคคลอาจไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรซื้อรถยนต์คันไหนดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจมีความสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว การตัดสินใจของบุคคลอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ชัดเจนเสมอไป แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อ คุณค่า และทัศนคติ

2. สมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้ (Measurable Utility) 

สมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้ (Measurable Utility) เป็นสมมติฐานที่ใช้ในทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ ซึ่งถือว่าอรรถประโยชน์เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ระหว่างทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นปริมาณ

สมมติฐานนี้ถูกตั้งขึ้นโดย Jeremy Bentham นักปรัชญาชาวอังกฤษ โดย Bentham เชื่อว่าอรรถประโยชน์สามารถวัดได้จากหน่วยที่เรียกว่า “ยูทิล” (Util) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือความพอใจที่ได้รับจากทางเลือกนั้น

สมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้เป็นสมมติฐานที่สำคัญของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ เนื่องจากสมมติฐานนี้ทำให้สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นปริมาณ ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเสมอไป เนื่องจากอรรถประโยชน์นั้นอาจไม่สามารถวัดได้หรือวัดได้ไม่แม่นยำ ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจไม่สามารถบอกได้ว่าอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไทยมากกว่าอาหารจีนกี่ยูทิล หรือบุคคลอาจไม่สามารถบอกได้ว่าอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งมากกว่ารถยนต์คันอื่นกี่ยูทิล

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้แก่

 • การตัดสินใจรับประทานอาหาร บางครั้งบุคคลอาจไม่สามารถบอกได้ว่าอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไทยมากกว่าอาหารจีนกี่ยูทิล เนื่องจากอรรถประโยชน์นั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รสชาติ กลิ่น และบรรยากาศ
 • การตัดสินใจซื้อรถยนต์ บางครั้งบุคคลอาจไม่สามารถบอกได้ว่าอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งมากกว่ารถยนต์คันอื่นกี่ยูทิล เนื่องจากอรรถประโยชน์นั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว การตัดสินใจของบุคคลอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ที่วัดได้เสมอไป แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อ คุณค่า และทัศนคติ

ตัวอย่างของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์

สมมติว่ามีบุคคลสองคนกำลังตัดสินใจว่าจะรับประทานอาหารเย็นที่ไหน โดยบุคคลแรกชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารจีน และบุคคลที่สองชอบอาหารจีนมากกว่าอาหารไทย ในกรณีนี้ การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่ตรงกับความชอบของบุคคลนั้นมากที่สุด

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม เป็นทฤษฎีที่ถือว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลมากที่สุด โดยความต้องการของบุคคลนั้นสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อ คุณค่า และทัศนคติ

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยมมีสมมติฐานที่สำคัญประการเดียว ได้แก่

สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจก (Individual Preferences) 

สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจก (Individual Preferences) เป็นสมมติฐานที่ใช้ในทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม ซึ่งถือว่าความชอบของบุคคลนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเปรียบเทียบความชอบระหว่างบุคคลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

สมมติฐานนี้ถูกตั้งขึ้นโดย John Stuart Mill นักปรัชญาชาวอังกฤษ โดย Mill เชื่อว่าแต่ละบุคคลมีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ตนต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจที่ดีที่สุดของบุคคลคือการตัดสินใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นมากที่สุด

สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจกเป็นสมมติฐานที่สำคัญของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม เนื่องจากสมมติฐานนี้สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากความชอบของบุคคลนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าราคา ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับราคามากกว่าความปลอดภัย

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจกอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้แก่

 • การตัดสินใจรับประทานอาหาร บางครั้งบุคคลอาจให้ความสำคัญกับรสชาติมากกว่าราคา ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับราคามากกว่ารสชาติ
 • การตัดสินใจซื้อรถยนต์ บางครั้งบุคคลอาจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกสบาย ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากกว่าความปลอดภัย

ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว การตัดสินใจของบุคคลอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจกเสมอไป แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อ คุณค่า และทัศนคติ

ข้อดีของสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจก ได้แก่

 • สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากความชอบของบุคคลนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • ให้ความสำคัญกับความต้องการของบุคคลเป็นหลัก

ข้อเสียของสมมติฐานเกี่ยวกับความชอบที่ปัจเจก ได้แก่

 • อาจทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบการตัดสินใจของบุคคลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
 • อาจทำให้การตัดสินใจของบุคคลไม่เป็นไปตามประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม

สมมติว่ามีบุคคลสองคนกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์คันใหม่ โดยบุคคลแรกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าราคา และบุคคลที่สองให้ความสำคัญกับราคามากกว่าความปลอดภัย ในกรณีนี้ การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นมากที่สุด ซึ่งก็คือการซื้อรถยนต์ที่ตรงกับความต้องการของบุคคลนั้นมากที่สุด

การเปรียบเทียบทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์กับทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์และทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยมเป็นทฤษฎีการตัดสินใจสองประเภทที่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ถือว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยมถือว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลมากที่สุด

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทฤษฎีทั้งสองประการมีดังนี้

 • ประเด็น : แนวคิดของการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ : ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม : ตอบสนองความต้องการของบุคคลมากที่สุด

 • ประเด็น : สมมติฐานเกี่ยวกับความชอบ

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์ : ความชอบที่ชัดเจนและสามารถวัดได้

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยม : ความชอบที่ปัจเจก

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์และเชิงปัจเจกนิยม พบว่าทฤษฎีการตัดสินใจทั้งสองประการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอรรถประโยชน์มีข้อดีคือสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นปริมาณ แต่มีข้อเสียคืออาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากความชอบของบุคคลนั้นอาจไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถวัดได้ ส่วนทฤษฎีการตัดสินใจเชิงปัจเจกนิยมมีข้อดีคือสอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากคำนึงถึงความชอบของบุคคล แต่มีข้อเสียคืออาจไม่สามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างเป็นปริมาณ

10 แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ

การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยคำนึงถึงข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตัดสินใจที่ดีนั้นควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่มีอยู่อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง การตัดสินใจมักจะมีความซับซ้อนและมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้นบทความนี้ได้แนะนำ 10 แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ โดยการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ โดยพัฒนาขึ้นจากศาสตร์ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจมีมากมาย แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 10 แนวคิดที่สำคัญ ดังนี้

1. ระบุปัญหาและเป้าหมาย


แนวคิด “ระบุปัญหาและเป้าหมาย” เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การระบุปัญหา หมายถึง การระบุสิ่งที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตัดสินใจเลือกรถยนต์คันใหม่ ปัญหาอาจระบุได้ว่า “ต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะดี ประหยัดน้ำมัน และราคาไม่แพง”

การกำหนดเป้าหมาย หมายถึง การระบุสิ่งที่ต้องการบรรลุ เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถกำหนดทางเลือกและเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น หากระบุปัญหาว่าต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะดี ประหยัดน้ำมัน และราคาไม่แพง เป้าหมายอาจระบุได้ว่า “ต้องการรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว”

ประโยชน์ของแนวคิด “ระบุปัญหาและเป้าหมาย”

แนวคิด “ระบุปัญหาและเป้าหมาย” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถกำหนดทางเลือกและเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต่างๆ ได้
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการนำแนวคิด “ระบุปัญหาและเป้าหมาย” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจระบุปัญหาว่า “ต้องการจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนก” และเป้าหมายว่า “ต้องการจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนกโดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่”
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจระบุปัญหาว่า “ต้องการโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรได้” และเป้าหมายว่า “ต้องการโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น”

2. รวบรวมข้อมูล


แนวคิด “รวบรวมข้อมูล” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น

 • ข้อมูลภายในองค์กร เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลต้นทุน ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
 • ข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลคู่แข่ง เป็นต้น

ประโยชน์ของแนวคิด “รวบรวมข้อมูล”

แนวคิด “รวบรวมข้อมูล” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ตัวอย่างการนำแนวคิด “รวบรวมข้อมูล” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพนักงานของแผนก ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่มีอยู่ เป็นต้น
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เป็นต้น

3. กำหนดทางเลือก

แนวคิด “กำหนดทางเลือก” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การกำหนดทางเลือก หมายถึง การระบุทางเลือกต่างๆ ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทางเลือกควรมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของแนวคิด “กำหนดทางเลือก”

แนวคิด “กำหนดทางเลือก” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

ตัวอย่างการนำแนวคิด “กำหนดทางเลือก” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจกำหนดทางเลือกต่างๆ เช่น จ้างพนักงานใหม่ 1 คน จ้างพนักงานใหม่ 2 คน จ้างพนักงานใหม่ 3 คน เป็นต้น
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจกำหนดทางเลือกต่างๆ เช่น ลงทุนในโครงการใหม่ 1 โครงการ ลงทุนในโครงการใหม่ 2 โครงการ ลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ เป็นต้น

เทคนิคในการกำหนดทางเลือก

ในการกำหนดทางเลือก ผู้ตัดสินใจอาจใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้

 • การ brainstorming เป็นการระดมความคิดอย่างอิสระเพื่อหาทางเลือกต่างๆ โดยไม่จำกัดความคิด
 • การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมๆ เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ
 • การจำลองสถานการณ์ เป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

ผู้ตัดสินใจควรเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดทางเลือกได้หลากหลายและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4. ประเมินทางเลือก


แนวคิด “ประเมินทางเลือก” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน เกณฑ์ที่ใช้ประเมินอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • ประโยชน์ที่ได้รับ หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงบวกที่จะได้รับจากทางเลือกนั้นๆ
 • ต้นทุนที่ต้องจ่าย หมายถึง ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อดำเนินการตามทางเลือกนั้นๆ
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง โอกาสที่ทางเลือกนั้นๆ อาจไม่บรรลุเป้าหมายหรือก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

ประโยชน์ของแนวคิด “ประเมินทางเลือก”

แนวคิด “ประเมินทางเลือก” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

ตัวอย่างการนำแนวคิด “ประเมินทางเลือก” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจใช้เกณฑ์ในการประเมิน เช่น จำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนก งบประมาณที่มีอยู่ เป็นต้น
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจใช้เกณฑ์ในการประเมิน เช่น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เป็นต้น

เทคนิคในการประเมินทางเลือก

ในการประเมินทางเลือก ผู้ตัดสินใจอาจใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้

 • การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้ตัวเลขหรือค่าต่างๆ เป็นตัวชี้วัด
 • การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้คำอธิบายหรือความคิดเห็นเป็นตัวชี้วัด
 • การเปรียบเทียบหลายเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์หลายอย่างร่วมกัน

ผู้ตัดสินใจควรเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถประเมินทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

แนวคิด “เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ตรงกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมากที่สุด

ประโยชน์ของแนวคิด “เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด”

แนวคิด “เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

ตัวอย่างการนำแนวคิด “เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจเลือกทางเลือกที่จำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนก โดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

เทคนิคในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้ตัดสินใจอาจใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้

 • การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้ตัวเลขหรือค่าต่างๆ เป็นตัวชี้วัด
 • การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้คำอธิบายหรือความคิดเห็นเป็นตัวชี้วัด
 • การเปรียบเทียบหลายเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์หลายอย่างร่วมกัน

ผู้ตัดสินใจควรเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก

แนวคิด “ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก หมายถึง การนำทางเลือกที่เลือกไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประโยชน์ของแนวคิด “ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก”

แนวคิด “ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค

ตัวอย่างการนำแนวคิด “ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนก โดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ จากนั้นจึงดำเนินการจ้างพนักงานใหม่ตามจำนวนที่ตัดสินใจไว้
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน จากนั้นจึงดำเนินการลงทุนในโครงการใหม่ตามทางเลือกที่ตัดสินใจไว้

แนวคิด “ดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจควรดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เทคนิคในการดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก

ในการดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก ผู้ตัดสินใจอาจใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้

 • การวางแผน เป็นการวางแผนขั้นตอนในการดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก
 • การจัดสรรทรัพยากร เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก
 • การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามทางเลือกที่เลือก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ตัดสินใจควรเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ประเมินผลการตัดสินใจ

แนวคิด “ประเมินผลการตัดสินใจ” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเรียนรู้จากการตัดสินใจที่ผ่านมาและปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคต

การประเมินผลการตัดสินใจ หมายถึง การประเมินผลการตัดสินใจหลังจากดำเนินการตามทางเลือกที่เลือกแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าการตัดสินใจนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ หากไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ตัดสินใจอาจต้องมีการแก้ไขการตัดสินใจ

ประโยชน์ของแนวคิด “ประเมินผลการตัดสินใจ”

แนวคิด “ประเมินผลการตัดสินใจ” มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเรียนรู้จากการตัดสินใจที่ผ่านมา
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคต
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการนำแนวคิด “ประเมินผลการตัดสินใจ” ไปใช้

 • พนักงานฝ่ายบุคคลต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างพนักงานใหม่กี่คน พนักงานฝ่ายบุคคลอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนก โดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ จากนั้นดำเนินการจ้างพนักงานใหม่ตามจำนวนที่ตัดสินใจไว้ จากนั้นจึงติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานใหม่ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง พนักงานฝ่ายบุคคลอาจต้องมีการแก้ไขการตัดสินใจ เช่น ปรับจำนวนพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการ หรือเพิ่มงบประมาณในการจ้างพนักงานใหม่
 • ผู้บริหารต้องการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่ ผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน จากนั้นดำเนินการลงทุนในโครงการใหม่ตามทางเลือกที่ตัดสินใจไว้ จากนั้นจึงติดตามและประเมินผลผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผู้บริหารอาจต้องมีการแก้ไขการตัดสินใจ เช่น ปรับแผนการลงทุน หรือระงับการลงทุน

แนวคิด “ประเมินผลการตัดสินใจ” เป็นแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจควรประเมินผลการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเรียนรู้จากการตัดสินใจที่ผ่านมาและปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคต

8. เรียนรู้จากประสบการณ์

การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการที่บุคคลนำเอาประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่นมาใช้ในการตัดสินใจครั้งต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การสะท้อนคิด การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และการทำกิจกรรมจำลอง

การเรียนรู้จากประสบการณ์มีประโยชน์ต่อผู้ตัดสินใจหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจเข้าใจบริบทและสถานการณ์ของการตัดสินใจได้ดีขึ้น ประสบการณ์จากการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น ข้อมูล เงื่อนไข เป้าหมาย และข้อจำกัดต่างๆ
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ประสบการณ์จากการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจมองเห็นทางเลือกใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
 • ช่วยให้ผู้ตัดสินใจตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสบการณ์จากการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและจากผู้อื่นจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ตัดสินใจควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง เช่น บันทึกและวิเคราะห์การตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาของตนเอง เพื่อหาข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจแต่ละครั้ง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เช่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา เพื่อรับฟังมุมมองที่หลากหลาย

ตัวอย่างการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น

 • นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์จากครูผู้สอน เมื่อนักเรียนได้ลงมือทำโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง นักเรียนก็จะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้วิธีการขายสินค้าจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อพนักงานขายได้ลงมือขายสินค้าด้วยตัวเอง พนักงานขายก็จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานจากผู้บริหารรุ่นก่อน เมื่อผู้บริหารได้ลงมือบริหารงานด้วยตัวเอง ผู้บริหารก็จะเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานได้ดีขึ้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

9. ยอมรับความเสี่ยง

การตัดสินใจใดๆ ก็ตามย่อมมีความเสี่ยง ผู้ตัดสินใจควรยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ความเสี่ยงเชิงบวก คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลดีต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ
 • ความเสี่ยงเชิงลบ คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ

ผู้ตัดสินใจควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ หากความเสี่ยงนั้นมีความเป็นไปได้สูงและส่งผลกระทบรุนแรง ผู้ตัดสินใจควรพิจารณาทางเลือกอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือควรเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ

ตัวอย่างการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง ได้แก่

 • การลงทุนในธุรกิจใหม่
 • การตัดสินใจทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การตัดสินใจจ้างพนักงานใหม่
 • การตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์

การเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ โดยแผนรับมือกับความเสี่ยงควรระบุถึงมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

ตัวอย่างแผนรับมือกับความเสี่ยง ได้แก่

 • การทำประกัน
 • การจัดตั้งกองทุนสำรองเผื่อฉุกเฉิน
 • การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
 • การฝึกอบรมพนักงาน

การยอมรับความเสี่ยงและการเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ดี ผู้ตัดสินใจควรให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

10. ยืดหยุ่น

โลกแห่งความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ตัดสินใจควรมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความยืดหยุ่นทางความคิด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นทางความคิดจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ได้อย่างรอบคอบ และสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ความยืดหยุ่นในการดำเนินการ คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นในการดำเนินการจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ เช่น

 • ผู้บริหารตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
 • แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย แต่หลังจากนั้นไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แพทย์ต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษา

ผู้ตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ

 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ
 • พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อจำเป็น

การพัฒนาความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ผู้ตัดสินใจควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะนี้ เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

10 แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดในการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจควรพิจารณาเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 ขั้นตอนสู่การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ หรือด้านธุรกิจ บทความนี้ได้แนะนำ 10 ขั้นตอนสู่การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ โดยการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ต่อไปนี้เป็น 10 ขั้นตอนสู่การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้เราทราบว่าต้องการเรียนรู้อะไร ต้องการนำไปใช้ในด้านใด เมื่อกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ได้แล้วจะช่วยให้สามารถเลือกเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เช่น

 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเลือกงาน
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ

การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้สามารถกำหนดได้หลายระดับ เช่น

 • ระดับกว้าง เช่น ต้องการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
 • ระดับกลาง เช่น ต้องการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจด้านการศึกษา
 • ระดับลึก เช่น ต้องการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุน

การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนจะช่วยให้การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

 • จะช่วยให้เลือกเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 • จะช่วยให้มุ่งเน้นการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ
 • จะช่วยให้ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น

 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ทักษะ รายได้ โอกาสในการทำงาน
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเลือกงาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาตนเอง ความมั่นคง
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ ราคา ความคุ้มค่า
 • ต้องการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ควรทำอย่างรอบคอบและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2. ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจ


การศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจที่ควรศึกษา ได้แก่

 • แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือก ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ผลลัพธ์ มูลค่า ฯลฯ
 • กระบวนการตัดสินใจ
 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ เช่น ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคลาสสิก ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคาดหวัง ทฤษฎีการตัดสินใจแบบอนุกรมเวลา เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจ ได้แก่

 • หนังสือเรียน
 • บทความวิชาการ
 • เว็บไซต์
 • หลักสูตรออนไลน์

ตัวอย่างเนื้อหาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจ เช่น

 • แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือก หมายถึง ตัวเลือกที่มีให้สำหรับการตัดสินใจแต่ละครั้ง
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์จากการตัดสินใจ
 • แนวคิดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น หมายถึง โอกาสที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น
 • แนวคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 • แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่า หมายถึง ระดับความพึงพอใจหรือความสำคัญที่เรามีต่อผลลัพธ์

การศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ

ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการต่อยอดจากการศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้เข้าใจวิธีตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการตัดสินใจมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบมีหลักการและวิธีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคลาสสิก เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่สมมติว่าผู้ตัดสินใจมีข้อมูลครบถ้วนและมีความชอบที่ชัดเจน และใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบต่างๆ เช่น เกณฑ์แมกซิแมกซ์ เกณฑ์แมกซิมิน เกณฑ์มินิแมกซ์ รีเกรต เป็นต้น
 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคาดหวัง เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และค่าความน่าจะเป็นของผลลัพธ์แต่ละอย่าง เพื่อเลือกทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบอนุกรมเวลา เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่พิจารณาถึงผลลัพธ์ในหลายช่วงเวลา เพื่อเลือกทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีการตัดสินใจแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ทฤษฎีการตัดสินใจแบบกลุ่ม ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเฮอร์นิสติกส์ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ ได้แก่

 • หนังสือเรียน
 • บทความวิชาการ
 • เว็บไซต์
 • หลักสูตรออนไลน์

ตัวอย่างทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ เช่น

 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคลาสสิก สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ทักษะ รายได้ โอกาสในการทำงาน เป็นต้น
 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคาดหวัง สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกงาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาตนเอง ความมั่นคง เป็นต้น
 • ทฤษฎีการตัดสินใจแบบอนุกรมเวลา สามารถใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น เป็นต้น

การศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจวิธีตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้ทฤษฎีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

4. ฝึกฝนการตัดสินใจ

การฝึกฝนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกฝนการตัดสินใจสามารถทำได้โดยการลองตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ หรือเล่นเกมจำลองการตัดสินใจ เช่น

 • ตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน
 • ตัดสินใจเลือกงาน
 • ตัดสินใจลงทุน
 • ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ยังสามารถฝึกฝนการตัดสินใจได้โดยการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะ
 • ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ทักษะการจัดการความเสี่ยง

การฝึกฝนการตัดสินใจจะช่วยให้พัฒนาทักษะการตัดสินใจให้ดีขึ้น ดังนี้

 • ช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างถ่องแท้
 • ช่วยให้สามารถเลือกใช้ทฤษฎีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ตัวอย่างการฝึกฝนการตัดสินใจ เช่น

 • ลองตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ทักษะ รายได้ โอกาสในการทำงาน เป็นต้น
 • ลองตัดสินใจเลือกงาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาตนเอง ความมั่นคง เป็นต้น
 • ลองตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น เป็นต้น
 • ลองตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ ราคา ความคุ้มค่า เป็นต้น
 • ลองตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข เป็นต้น

การฝึกฝนการตัดสินใจควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้นำทฤษฎีการตัดสินใจไปใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจสามารถทำได้โดยการลองตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น

 • การตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน
 • การตัดสินใจเลือกงาน
 • การตัดสินใจลงทุน
 • การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจได้โดยการนำทฤษฎีการตัดสินใจไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • การตัดสินใจด้านกลยุทธ์
 • การตัดสินใจด้านการตลาด
 • การตัดสินใจด้านการเงิน
 • การตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล
 • การตัดสินใจด้านการผลิต

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจจะช่วยให้พัฒนาทักษะการตัดสินใจให้ดีขึ้น ดังนี้

 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ เช่น

 • การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคลาสสิกเพื่อตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ทักษะ รายได้ โอกาสในการทำงาน เป็นต้น
 • การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบคาดหวังเพื่อตัดสินใจเลือกงาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาตนเอง ความมั่นคง เป็นต้น
 • การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบอนุกรมเวลาเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความน่าจะเป็น เป็นต้น
 • การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบกลุ่มเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น
 • การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเฮอร์นิสติกส์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยพิจารณาถึงประสบการณ์หรือความรู้ส่วนตัว เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากขั้นตอนทั้ง 10 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจยังควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ความสนใจ ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้น
 • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น สถานการณ์ ทรัพยากร เป็นต้น
 • ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างรอบด้านจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

6. ประเมินผลการตัดสินใจ

การประเมินผลการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หากได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรวิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงการตัดสินใจในครั้งต่อไป

การประเมินผลการตัดสินใจสามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ความพึงพอใจของผู้ตัดสินใจ
 • ความเหมาะสมกับสถานการณ์
 • ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ

ตัวอย่างการประเมินผลการตัดสินใจ เช่น

 • การตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เรียน ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลการเรียน รายได้ โอกาสในการทำงาน เป็นต้น
 • การตัดสินใจเลือกงาน ประเมินผลโดยพิจารณาจากความพึงพอใจในงาน รายได้ ความมั่นคง เป็นต้น
 • การตัดสินใจลงทุน ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลตอบแทน ความเสี่ยง เป็นต้น
 • การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ประเมินผลโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความคุ้มค่า เป็นต้น
 • การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการแก้ปัญหา เป็นต้น

การประเมินผลการตัดสินใจควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • การประเมินผลแบบย้อนหลัง เป็นการประเมินผลการตัดสินใจหลังจากตัดสินใจไปแล้ว โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมาประเมินผล
 • การประเมินผลแบบล่วงหน้า เป็นการประเมินผลการตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจ โดยอาศัยการคาดการณ์หรือสมมติฐานต่างๆ มาประเมินผล

การประเมินผลการตัดสินใจแบบย้อนหลังเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากสามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำ แต่อาจล่าช้าและไม่ทันเวลาสำหรับการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน

การประเมินผลการตัดสินใจแบบล่วงหน้าเป็นวิธีที่รวดเร็วและทันเวลา แต่อาจไม่แม่นยำเท่าการประเมินผลแบบย้อนหลัง

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างรอบด้านและประเมินผลการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

7. ติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ

ขั้นตอนสู่การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ ติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ เพราะจะช่วยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ

ข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจสามารถติดตามได้จากแหล่งต่างๆ เช่น

 • หนังสือพิมพ์
 • นิตยสาร
 • เว็บไซต์
 • สื่อสังคมออนไลน์
 • หลักสูตรออนไลน์

ตัวอย่างข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ เช่น

 • การพัฒนาทฤษฎีการตัดสินใจแบบใหม่
 • การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในสถานการณ์ใหม่ๆ
 • การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการช่วยตัดสินใจ

การติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจได้อย่างรอบด้านและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ จะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองได้อีกด้วย ดังนี้

 • ช่วยให้เปิดใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ
 • ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
 • ช่วยให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ จึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้ได้มุมมองใหม่ๆ จากผู้อื่นและสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองได้อีกด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นสามารถทำได้โดยการพูดคุย อภิปราย หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น

 • การพูดคุยกับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการตัดสินใจ
 • การเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ
 • การร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือการประชุมเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ

ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เช่น

 • พูดคุยกับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการตัดสินใจเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบต่างๆ และวิธีการประยุกต์ใช้
 • เข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจ
 • ร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือการประชุมเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจใหม่ๆ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองได้ดังนี้

 • ช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจได้อย่างถ่องแท้
 • ช่วยให้สามารถเลือกใช้ทฤษฎีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ

9. ไม่หยุดเรียนรู้

ไม่หยุดเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจจึงควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้โดยการทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น

 • ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจอย่างรอบด้าน
 • ฝึกฝนการตัดสินใจ
 • ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ
 • ประเมินผลการตัดสินใจ
 • ติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

นอกจากนี้ ควรเปิดใจกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

10. สนุกกับการเรียนรู้

สนุกกับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการการเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจ เพราะจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การเรียนรู้ที่สนุกสนานและท้าทายจะช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจได้อย่างถ่องแท้

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจให้สนุกสามารถทำได้โดยการทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สนใจ ผู้เรียนควรเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สนใจและตรงกับความต้องการ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
 • ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ เว็บไซต์ วิดีโอ เกม เป็นต้น เพื่อให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี เช่น หาสถานที่ที่เงียบสงบ หาเพื่อนร่วมเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ผู้เรียนควรประเมินผลการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบว่าตนเองเข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างถ่องแท้หรือไม่ และสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นอกจากนี้ ควรเปิดใจกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างสนุกสนานและยั่งยืนจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการตัดสินใจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การเรียนรู้ทฤษฎีการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้

อาจารย์อยากให้เพิ่มทฤษฎีการตัดสินใจ

อาจารย์อยากให้เพิ่มเฉพาะ ทฤษฎีการตัดสินใจ หาจาก Google แปะเข้าไปได้ไหม

ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เป็นสหวิทยาการที่รวบรวมเอาเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาวิชาอื่นๆ

โปรดทราบว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจจาก Google และวางลงในงานวิจัยของคุณนั้นไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม สิ่งนี้ถือเป็นการลอกเลียนแบบซึ่งเป็นความผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรง การลอกเลียนแบบหมายถึงการนำเสนองานของผู้อื่นเป็นของคุณเอง และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น งานที่มอบหมายไม่ผ่าน หรือแม้แต่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน

แทนที่จะคัดลอกและวางข้อมูลจาก Google สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าคุณควรใช้ข้อมูลจาก Google และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นจุดเริ่มต้น แต่คุณควรประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และใช้การวิเคราะห์และตีความของคุณเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวรรณกรรมที่มีอยู่

เมื่อทำการวิจัย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึง:

 • การอ้างอิงแหล่งที่มาของคุณอย่างถูกต้อง: หมายความว่าคุณควรใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสมกับฟิลด์ของคุณ และคุณควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่คุณใช้
 • หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน: หมายความว่าคุณไม่ควรนำเสนองานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของคุณเอง
 • การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์: หมายความว่าคุณควรประเมินข้อมูลที่คุณพบ และใช้การวิเคราะห์และการตีความของคุณเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวรรณกรรมที่มีอยู่

ในการดำเนินการวิจัยต้นฉบับเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ คุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ ซึ่งจะทำให้คุณทราบแนวคิดหลัก ทฤษฎี และวิธีการที่ใช้ในสาขานี้ เมื่อคุณมีความเข้าใจในวรรณกรรมดีแล้ว คุณสามารถเริ่มกำหนดคำถามการวิจัยของคุณเองได้

ต่อไป คุณสามารถออกแบบแผนการวิจัยที่จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในลักษณะที่ตอบคำถามการวิจัยของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การทดลอง หรือการรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นๆ

สุดท้าย คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เพื่อสรุปผลและให้คำแนะนำ นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของการวิจัยของคุณ ซึ่งคุณจะนำเสนอสิ่งที่คุณค้นพบ อภิปรายโดยนัย และเสนอแนะประเด็นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

โดยสรุป ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจจาก Google และวางลงในงานวิจัยของคุณนั้นไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม ถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบซึ่งเป็นความผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรง และจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น งานที่มอบหมายไม่ผ่าน หรือแม้แต่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยต้นฉบับ ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ กำหนดคำถามการวิจัย ออกแบบแผนการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสรุปผลและเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทฤษฎีการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจคือการศึกษาวิธีการที่บุคคลและองค์กรทำการเลือกภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการและผลลัพธ์ของการตัดสินใจและวิธีที่ปัจจัยต่างๆ สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการและผลลัพธ์เหล่านั้น

ทฤษฎีการตัดสินใจได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และการจัดการ ทฤษฎีการตัดสินใจมีแนวทางต่างๆ มากมาย และมักจะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตเหตุผล

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจคือการตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจในการกำหนดผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กร ซึ่งรวมถึงบทบาทของการตัดสินใจในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับบทบาทของการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางในอนาคตขององค์กรหรือบุคคล

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจคือการรับรู้ถึงบทบาทที่ปัจเจกบุคคลและปัจจัยเชิงบริบทสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจ ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายของผู้มีอำนาจตัดสินใจ ค่านิยม และความเชื่อ ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีการตัดสินใจพยายามทำความเข้าใจกระบวนการและผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และวิธีที่ปัจจัยต่างๆ สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการและผลลัพธ์เหล่านั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)