คลังเก็บป้ายกำกับ: ที่มาของงานวิจัย

6 เคล็ดลับในการเขียนที่มาและความสำคัญในงานวิจัย

ที่มาและความสำคัญ เป็นส่วนสำคัญของงานวิจัย ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบริบท ปัญหา และเหตุผลที่ทำการวิจัย บทความนี้แนะนำ 6 เคล็ดลับในการเขียนที่มาและความสำคัญในงานวิจัย เพราะการเขียนที่มาและความสำคัญที่ดี จะช่วยดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้อยากอ่านงานวิจัยต่อ และช่วยให้เข้าใจผลงานวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6 เคล็ดลับ ดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยประเด็นกว้าง

เริ่มต้นด้วยการอธิบายภาพรวมของประเด็นที่คุณกำลังศึกษา นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นนั้น

เริ่มต้นด้วยประเด็นกว้าง

ทำไมจึงสำคัญ:

 • ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 • นำเสนอภาพรวมของหัวข้อ
 • เตรียมผู้อ่านสำหรับเนื้อหาเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน

ประเด็นกว้าง:

 • การเรียนรู้แบบออนไลน์มีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาปัจจุบัน
 • เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้การเรียนรู้แบบออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 • นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อความ:

ในยุคดิจิทัล การเรียนรู้แบบออนไลน์กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง และอุปกรณ์พกพา ทำให้การเรียนรู้แบบออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน

การเริ่มต้นที่มาและความสำคัญด้วยประเด็นกว้าง จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน นำเสนอภาพรวมของหัวข้อ และเตรียมผู้อ่านสำหรับเนื้อหาเฉพาะเจาะจง

2. ระบุปัญหา

อธิบายปัญหาที่พบในประเด็นที่คุณศึกษา ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้ อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะช่วยแก้ปัญหาหรือเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างไร

ทำไมการระบุปัญหาจึงสำคัญ:

 • อธิบายว่าทำไมงานวิจัยของคุณถึงจำเป็น
 • ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 • เน้นความสำคัญของงานวิจัย

วิธีการระบุปัญหา:

 • อธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้
 • อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะช่วยแก้ปัญหาหรือเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างไร

ตัวอย่าง:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน

ปัญหา:

 • งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียนยังมีไม่มาก
 • ผลการศึกษาที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกัน
 • จำเป็นต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างละเอียด

ข้อความ:

งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียนยังมีไม่มาก ผลการศึกษาที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกัน บางงานวิจัยพบว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนแบบดั้งเดิม แต่บางงานวิจัยพบว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพด้อยกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม

จำเป็นต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างละเอียด งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์กับนักเรียนท่ีเรียนแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน และช่วยให้นักการศึกษาตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการเรียนรู้แบบใด

การระบุปัญหาท่ี่ชัดเจน จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน อธิบายว่าทำไมงานวิจัยของคุณถึงจำเป็น และเน้นความสำคัญของงานวิจัย

3. อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทำไมการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงสำคัญ:

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยของคุณ
 • แสดงให้เห็นว่าคุณทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของงานวิจัย

วิธีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

 • อ้างอิงงานวิจัยท่ี่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณ
 • อ้างอิงงานวิจัยท่ี่สนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ
 • อ้างอิงงานวิจัยท่ี่แสดงช่องว่างของความรู้

ตัวอย่าง:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

 • Smith, J. (2023). The impact of online learning on student achievement. Educational Research Journal, 10(2), 1-15.
 • Jones, M. (2022). A meta-analysis of the effectiveness of online learning. International Journal of Educational Technology, 13(4), 56-72.

ข้อความ:

งานวิจัยมากมายศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน Smith (2023) พบว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนแบบดั้งเดิม Jones (2022) พบว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพด้อยกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์กับนักเรียนท่ี่เรียนแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน และช่วยให้นักการศึกษาตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการเรียนรู้แบบใด

การอ้างอิงงานวิจัยท่ี่เกี่ยวข้อง จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณทบทวนวรรณกรรมท่ี่เกี่ยวข้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของงานวิจัย

4. ระบุคำถามการวิจัย

ระบุคำถามการวิจัยที่ชัดเจน เป็นคำถามที่งานวิจัยของคุณต้องการตอบ

ทำไมการระบุคำถามการวิจัยจึงสำคัญ:

 • ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • ช่วยให้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการวิจัย
 • ช่วยให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการระบุคำถามการวิจัย:

 • เขียนคำถามท่ี่ชัดเจน ตรงประเด็น
 • เขียนคำถามท่ี่วัดผลได้
 • เขียนคำถามท่ี่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณ

ตัวอย่าง:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน

คำถามการวิจัย:

 • นักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์มีผลการเรียนท่ี่แตกต่างจากนักเรียนท่ี่เรียนแบบดั้งเดิมหรือไม่?
 • ปัจจัยใดบ้างท่ี่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์?
 • กลยุทธ์ใดบ้างท่ี่ช่วยให้นักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์มีผลการเรียนท่ี่ดีขึ้น?

ข้อความ:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อตอบคำถามท่ี่ว่านักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์มีผลการเรียนท่ี่แตกต่างจากนักเรียนท่ี่เรียนแบบดั้งเดิมหรือไม่? ปัจจัยใดบ้างท่ี่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์? กลยุทธ์ใดบ้างท่ี่ช่วยให้นักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์มีผลการเรียนท่ี่ดีขึ้น?

การระบุคำถามการวิจัยท่ี่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ช่วยให้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการวิจัย และช่วยให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

5. อธิบายความสำคัญ

ทำไมการอธิบายความสำคัญจึงสำคัญ:

 • ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 • กระตุ้นให้อยากอ่านงานวิจัยต่อ
 • แสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณมีคุณค่า

วิธีการอธิบายความสำคัญ:

 • อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะตอบคำถามอะไร
 • อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะช่วยแก้ปัญหาอะไร
 • อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะส่งผลต่อใครบ้าง

ตัวอย่าง:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน

ความสำคัญ:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อตอบคำถามท่ี่ว่านักเรียนท่ี่เรียนแบบออนไลน์มีผลการเรียนท่ี่แตกต่างจากนักเรียนท่ี่เรียนแบบดั้งเดิมหรือไม่? ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้นักการศึกษาเข้าใจถึงผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน และช่วยให้นักการศึกษาตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการเรียนรู้แบบใด

ข้อความ:

งานวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญท่ี่จะช่วยให้นักการศึกษาเข้าใจถึงผลกระทบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้นักการศึกษาตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการเรียนรู้แบบใดท่ี่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • เขียนให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
 • หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง
 • เขียนให้เห็นภาพ

การอธิบายความสำคัญท่ี่ชัดเจน จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน กระตุ้นให้อยากอ่านงานวิจัยต่อ และแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณมีคุณค่า

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

ความสำคัญ:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อตอบคำถามท่ี่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอย่างไร? ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

ข้อความ:

งานวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญท่ี่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจ ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

การอธิบายความสำคัญท่ี่ชัดเจน จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน กระตุ้นให้อยากอ่านงานวิจัยต่อ และแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณมีคุณค่า

สรุป:

การเขียนที่มาและความสำคัญท่ี่ดี จะช่วยให้งานวิจัยของคุณน่าสนใจ น่าอ่าน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผลงานวิจัยของคุณ

เคล็ดลับ:

 • เริ่มต้นด้วยประเด็นกว้าง
 • ระบุปัญหา
 • อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ระบุคำถามการวิจัย
 • อธิบายความสำคัญ
 • เขียนให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
 • หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง
 • ตรวจสอบความถูกต้อง

การเขียนที่มาและความสำคัญท่ี่ดี จะช่วยให้งานวิจัยของคุณประสบความสำเร็จ

6. เขียนให้กระชับ

เขียนที่มาและความสำคัญให้อยู่ในความยาวที่เหมาะสม กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น

ทำไมการเขียนให้กระชับจึงสำคัญ:

 • ผู้อ่านมีเวลาอ่านจำกัด
 • ข้อมูลท่ี่ไม่เกี่ยวข้องจะทำให้ผู้อ่านสับสน
 • ข้อมูลท่ี่กระชับจะอ่านง่าย เข้าใจง่าย

วิธีการเขียนให้กระชับ:

 • ตัดทอนประโยคท่ี่ยาว
 • ลบคำท่ี่ไม่จำเป็น
 • เขียนให้ตรงประเด็น

ตัวอย่าง:

ก่อนแก้ไข:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโซเชียลมีเดียที่มีต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี่รวบรวมจากแบบสอบถามท่ี่แจกจ่ายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นท่ี่ใช้โซเชียลมีเดียนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มท่ี่จะเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าวัยรุ่นท่ี่ใช้โซเชียลมีเดียน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน

หลังแก้ไข:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ี่แจกจ่ายให้นักเรียนมัธยมปลาย 400 คน ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นท่ี่ใช้โซเชียลมีเดียนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าวัยรุ่นท่ี่ใช้โซเชียลมีเดียน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • ใช้คำท่ี่เรียบง่าย
 • เขียนให้ตรงประเด็น
 • ตรวจทานงานเขียนท่ี่ละเอียด

การเขียนที่มาและความสำคัญท่ี่กระชับ จะช่วยให้ผู้อ่านอ่านงานวิจัยของคุณเข้าใจง่าย และช่วยให้ผู้อ่านจดจำประเด็นสำคัญของงานวิจัยของคุณ

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

หัวข้อ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

ก่อนแก้ไข:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี่รวบรวมจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลท่ี่กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำทะเลท่ี่สูงขึ้น ส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลท่ี่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจ

หลังแก้ไข:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลท่ี่กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำทะเลท่ี่สูงขึ้น ส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลท่ี่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจ

การเขียนที่มาและความสำคัญท่ี่กระชับ จะช่วยให้ผู้อ่านอ่านงานวิจัยของคุณเข้าใจง่าย และช่วยให้ผู้อ่านจดจำประเด็นสำคัญของงานวิจัยของคุณ

โดยสรุป การเขียนที่มาและความสำคัญที่ดี จะช่วยให้งานวิจัยของคุณน่าสนใจ น่าอ่าน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผลงานวิจัย

จุดเริ่มต้นและความสำคัญในการวิจัย

การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ จุดเริ่มต้นของการวิจัยมักเกิดจากปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ ปัญหาหรือคำถามเหล่านี้อาจเกิดจากความสนใจส่วนตัว ประสบการณ์ส่วนตัว หรือจากสถานการณ์รอบตัว

เมื่อพบปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ นักวิจัยจะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจน โดยกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ทดลอง หรือสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานจะช่วยให้นักวิจัยได้คำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้

การวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อสังคม ดังนี้

 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจ การวิจัยช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง การวิจัยช่วยไขปริศนาต่าง ๆ และทำให้เราเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคม
 • แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต การวิจัยช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
 • สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การวิจัยช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น

ดังนั้น การวิจัยจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคโควิด-19
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาแบบดิจิทัล

งานวิจัยเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สิ่งที่ต้องมีในที่มาและความสำคัญการวิจัย

ในขอบเขตแห่งการวิจัยที่ไม่หยุดนิ่ง การเริ่มออกเดินทางเพื่อค้นหาที่มาและความสำคัญของงานของคุณจำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคง หากไม่มี “สิ่งที่ต้องมี” ที่สำคัญ งานวิจัยของคุณอาจประสบปัญหาในการสร้างผลกระทบที่สำคัญ ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะเจาะลึกการวิจัย สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่าเส้นทางการวิจัยของคุณเริ่มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุศักยภาพสูงสุด

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ: การวิจัย มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้

 1. หัวข้อการวิจัย หัวข้อการวิจัยควรเป็นหัวข้อที่สนใจและมีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการศึกษาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใคร อย่างไร
 2. ความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีทักษะและเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เช่น ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะในการประมวลผลข้อมูล และทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย

โดยรายละเอียดของแต่ละประการ มีดังนี้

1. หัวข้อการวิจัย

หัวข้อการวิจัยควรเป็นหัวข้อที่สนใจและมีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการศึกษาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใคร อย่างไร เช่น ศึกษาแหล่งกำเนิดของการวิจัยในประเทศไทย ศึกษาความสำคัญของการวิจัยในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

หัวข้อการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 • น่าสนใจและท้าทาย
 • เป็นไปได้และสามารถดำเนินการวิจัยได้
 • สอดคล้องกับความรู้และทักษะของผู้วิจัย
 • สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม

2. ความรู้พื้นฐาน

ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ความรู้พื้นฐานสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ตำรา บทความ เอกสารวิชาการ เว็บไซต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

ทักษะและเครื่องมือในการวิจัย

ผู้วิจัยควรมีทักษะและเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เช่น ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะในการประมวลผลข้อมูล และทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย

 • ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ทักษะในการสัมภาษณ์ ทักษะในการสังเกต ทักษะในการเก็บรวบรวมเอกสาร เป็นต้น
 • ทักษะในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ทักษะในการสถิติ ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย ได้แก่ ทักษะในการนำเสนอด้วยวาจา ทักษะในการนำเสนอด้วยเอกสาร เป็นต้น

โดยสรุป สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและความสำคัญ: การวิจัย มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ หัวข้อการวิจัยและความรู้พื้นฐาน โดยผู้วิจัยควรศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทคนิคการเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัย

ที่มาและความสำคัญของการวิจัย เป็นบทแรกของรายงานวิจัยที่ทำหน้าที่อธิบายถึงเหตุผลที่นักวิจัยเลือกหัวข้อวิจัยนั้นๆ และความสำคัญของการวิจัยต่อสังคมหรือวงการวิชาการ โดยควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

เทคนิคการเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัย มีดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการอธิบายสภาพปัจจุบันของปัญหา โดยอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบของปัญหาต่อสังคมหรือวงการวิชาการ และสาเหตุของปัญหา
 • จากนั้นจึงอธิบายความสำคัญของการวิจัย โดยอธิบายว่างานวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
 • ในการเขียนควรใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงที่กล่าวถึง

ตัวอย่างการเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัย

หัวข้อวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีในบริษัทอุตสาหกรรม”

ที่มาและความสำคัญของการวิจัย

ประสิทธิภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อบริหารการผลิตสามารถช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้

จากการศึกษาของ สมพงษ์ ศรีหะวงศ์ (2560) พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ทำให้ผลการวิจัยอาจไม่สามารถสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของทุกบริษัทอุตสาหกรรม

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีในบริษัทอุตสาหกรรม โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตกับการใช้ข้อมูลทางบัญชี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท

บทสรุป

เทคนิคการเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัย มีดังนี้ เริ่มต้นด้วยการอธิบายสภาพปัจจุบันของปัญหา จากนั้นจึงอธิบายความสำคัญของการวิจัย ในการเขียนควรใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงที่กล่าวถึง

โดยสรุปแล้ว การเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทแรกของรายงานวิจัยที่ทำหน้าที่อธิบายถึงเหตุผลที่นักวิจัยเลือกหัวข้อวิจัยนั้นๆ และความสำคัญของการวิจัยต่อสังคมหรือวงการวิชาการ หากนักวิจัยสามารถเขียนที่มาและความสำคัญของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนั้น