คลังเก็บป้ายกำกับ: เด็กปฐมวัย

งานวิจัยในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยร่วมกับเทคโนโลยี พร้อมแนวทางการสอน

 1. “เทคโนโลยีในห้องเรียน: การสำรวจและการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน” โดย Marina Umaschi Bers เป็นการศึกษาที่ตรวจสอบว่าสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสำรวจและการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างไร การศึกษาพบว่าเด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในขณะที่ใช้เทคโนโลยี และครูให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
 2. “iPads ในห้องเรียนเด็กปฐมวัย: การตรวจสอบการใช้และผลกระทบของแท็บเล็ตต่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กก่อนวัยเรียน” โดย Karen Wohlwend และ Michael L. Kamil เป็นการศึกษาที่สำรวจการใช้ iPads ในห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียนและผลกระทบต่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็ก . การศึกษาพบว่าเด็กที่ใช้ไอแพดในห้องเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านออกเขียนได้ เช่น การรับรู้การออกเสียงและการจดจำตัวอักษรได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
 3. “ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กเล็ก” โดย Melinda D. Rowell และ Susan P. Limber เป็นการศึกษาที่ตรวจสอบผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กเล็กในห้องเรียน การศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีไม่ส่งผลเสียต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กเมื่อรวมเข้ากับกิจกรรมในชั้นเรียน และเมื่อเด็กได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากครู

แนวทางการสอนจากการศึกษาข้างต้น:

 • การผสมผสานเทคโนโลยีในห้องเรียนควรทำอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการสำรวจและการเรียนรู้ของเด็ก
 • ให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 • ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเด็กเป็นประจำเพื่อปรับการสนับสนุนตามความจำเป็น
 • คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กๆ และจัดการกับมันในเชิงรุก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ตัวอย่างแผนการสอนเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างแผนการสอน เรื่องการบวกเลขสองหลักสำหรับเด็กปฐมวัย

นี่คือตัวอย่างแผนการสอนสำหรับการสอนการบวกเลขสองหลักสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน:

ชื่อบทเรียน: สนุกกับการบวกเลขสองหลัก

วัตถุประสงค์: นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดของการบวกสองหลักผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและโต้ตอบได้

วัสดุที่ใช้: ของใช้ เช่น การนับหมี ลูกบาศก์หรือบล็อก บัตรตัวเลข กระดานไวท์บอร์ดและปากกามาร์คเกอร์ แผ่นงานพร้อมรูปภาพ

ขั้นเริ่มต้น: ทบทวนแนวคิดพื้นฐานของการนับและตัวเลข โดยขอให้นักเรียนนับ 1 ถึง 10 ดังๆ

คำแนะนำโดยตรง:

 1. แนะนำแนวคิดของการบวกเลขสองหลักโดยใช้การพลิกแพลง เช่น การนับหมีหรือบล็อก เพื่อจำลองปัญหาการบวกอย่างง่าย ขอให้นักเรียนช่วยคุณนับการพลิกแพลงและจำลองโจทย์การบวกบนกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้บัตรตัวเลข
 2. ใช้ตัวอย่างในชีวิตจริง เช่น การนับจำนวนแอปเปิ้ลในตะกร้า เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าการบวกนั้นใช้ในสถานการณ์ประจำวัน
 3. จัดเตรียมใบงานที่มีรูปภาพของสิ่งของต่างๆ ให้นักเรียน และขอให้นักเรียนนับสิ่งของและเขียนตัวเลขลงในใบงาน
 4. ให้นักเรียนใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อฝึกแก้ปัญหาการบวกเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล
 5. เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการนับ เช่น “ฉันสอดแนม” หรือ “มีอะไรขาดหายไป” เพื่อตอกย้ำแนวคิดของการบวก
 6. ทบทวนแนวคิดของการบวกด้วยการร้องเพลงหรือจังหวะที่เกี่ยวข้องกับการนับ

ขั้นสอน: นักเรียนจะทำงานร่วมกับคู่หรือกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อแก้ปัญหาการบวกโดยใช้การบิดเบือนและรูปภาพ พวกเขาจะได้รับแจ้งให้ใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์แทนสมการเช่นกัน

การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ: นักเรียนจะทำใบงานที่มีปัญหาการบวกและตรวจงานกับคู่หรือครู

ขั้นสรุป: ทบทวนแนวคิดหลักของการบวกกับนักเรียน และขอให้พวกเขายกตัวอย่างปัญหาการบวกที่แก้ไขแล้ว

การประเมิน: ครูจะสังเกตนักเรียนแก้ปัญหาการบวกและเสนอความคิดเห็น และตรวจสอบใบงานที่นักเรียนทำเสร็จเพื่อประเมินความเข้าใจในแนวคิด

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเด็กก่อนวัยเรียนอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม พวกเขาเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการสำรวจและกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ การใช้การบิดเบือนและตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นวิธีที่ดีในการดำเนินการ นอกจากนี้ การใช้เพลง เกม และกิจกรรมเชิงโต้ตอบสามารถช่วยให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากขึ้น และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเป็นบวก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)