ทฤษฎีจิตวิทยา

มีหลายทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตใจ และพฤติกรรม ทฤษฎีที่สำคัญบางประการในด้านจิตวิทยา ได้แก่ :

1. ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผู้คนประมวลผลและทำความเข้าใจกับข้อมูล รวมถึงวิธีที่รับรู้ คิด จดจำ และแก้ปัญหา

2. ทฤษฎีพฤติกรรม: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่บทบาทของสิ่งแวดล้อมในการสร้างพฤติกรรม และมักจะเน้นความสำคัญของการเสริมแรงและการลงโทษในการเรียนรู้

3. ทฤษฎีพัฒนาการ: ทฤษฎีเหล่านี้อธิบายว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงและเติบโต ตลอดช่วงชีวิต รวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และสังคม-อารมณ์

4. ทฤษฎีทางชีววิทยา: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่บทบาทของพันธุกรรมและสมองในด้านพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต

5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่จิตไร้สำนึกและบทบาทของประสบการณ์ขั้นต้นในการสร้างบุคลิกภาพและพฤติกรรม

6. ทฤษฎีมนุษยนิยม: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละบุคคลและศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคลและการทำให้เป็นจริงในตนเอง

7. ทฤษฎีวิวัฒนาการ: ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตที่พัฒนาไปตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อม

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของทฤษฎีต่าง ๆ มากมายที่ได้รับการเสนอในด้านจิตวิทยา และนักจิตวิทยาหลายคนใช้ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!