ป้ายกำกับ: p-value

ในการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ใช้กันทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม การทดสอบนี้ใช้เพื่อระบุว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่

ในช่วงหนึ่งของชีวิตเราทุกคนเคยได้ยินคำว่า “t-test” การทดสอบค่า t เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบชุดข้อมูลสองชุดและพิจารณาว่าม

มีสัญลักษณ์และสัญกรณ์มากมายที่ใช้ในสถิติ และสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและประเภทของการวิเคราะห์ที่ดำเนินการ นี่คือสัญลักษณ์

การวิเคราะห์ทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติในการวิจัย นัยสำคัญทางสถิติ หมายถึง ความน่าจะเป็นที่ผลการศึกษาเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เพื่อตรวจสอ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!